Konsep

Teori ini mengintegrasikan teori tingkah laku di mana pembelajaran dibentuk melalui ganjaran dan dendaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi klasik. Teori Pertukaran Sosial secara umum menganggap bahawa dasar pembentukkan sesuatu hubungan sosial adalah melalui transaksi dagang, dimana orang berhubungan dengan orang lain dengan mengharapkan sesuatu untuk memenuhi keperluannya.

Teori pertukaran sosial ini juga digunakan untuk menjelaskan berbagai penelitian mengenai sikap dan perilaku dalam ekonomi. Teori pertukaran sosial berasumsi bahawa kita dapat dengan teliti mengantisipasi pemberian imbalan berbagai interaksi. Teori ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain dengan mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya.

Teori ini melihat manusia terlibat dalam aktiviti sosial bagi mendapatkan ganjaran, keuntungan dan meminimumkan kos. Aktiviti-aktiviti seperti pekerjaan, percintaan, perkahwinan, persahabatan akan hanya berterusan jika ia menguntungkan kedua-dua belah pihak. Teori ini melihat manusia sebagai makhluk yang rasioanal. Teori ini menunjukkan kehidupan manusia sebagai ikhtar sosial kerana dalam kebanyakan kes manusia cuba memenuhi keperluan diri hanya dengan atau melalui kerjasama dengan individu lain. Atas dasar inilah, proses pertukaran sosial manusia memerlukan tolak ansur yang menghasilkan pergantungan sosial. Di sini manusia dapat mengatur tindakan-tindakan mereka dan menghasilkan ganjaran dengan mengurangkan kos. Lantaran, manusia akan terus melibatkan diri dalam pertukaran sosial bagi mencapai hasil yang memuaskan.

Thibault dan Kelley, dua orang pemuka utama dari model ini menyimpulkan model pertukaran sosial sebagai berikut : “setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan kos.” Ganjaran, kos, hasil, dan tingkat perbandingan merupakan empat konsep pokok dalam teori ini. (Rakhmat,2003)
• Ganjaran ialah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran ialah penerimaan sosial atau dukungan terhadap nilai yang dipegangnya. Nilai suatu ganjaran berbeza-beza antara seseorang dengan yang lain, dan berlainan antara waktu yang satu dengan waktu yang lain. Buat si miskin, hubungan interpersonal yang dapat mengatasi kesulitan ekonominya lebih memberikan ganjaran daripada hubungan yang menambah pengetahuan.
• Kos adalah akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Kos meliputi waktu, usaha, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri dan kondisi-kondisi lain yang dapat menghabiskan sumber kekayaan individu atau dapat menimbulkan kesan yang tidak menyenangkan. Seperti ganjaran, kos pun berubah-ubah sesuai dengan waktu dan orang yang terlibat di dalamnya.
• Hasil adalah ganjaran tolak kos. Bila seorang individu merasa, dalam suatu hubungan interpersonal, bahwa ia tidak memperoleh untung sama sekali, ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan keuntungan kepada individu tersebut. Misalnya, Anda mempunyai kawan yang pelit dan bodoh. Anda banyak membantunya, tetapi hanya sekedar supaya persahabatan dengan dia tidak putus. Bantuan Anda (kos) ternyata lebih besar daripada nilai persahabatan (ganjaran) yang Anda terima. Anda rugi. Menurut teori pertukaran sosial, hubungan anda dengan sahabat pelit itu mudah sekali retak dan digantikan dengan hubungan baru dengan orang lain.
• Tingkat perbandingan menunjukkan ukuran baku (standar) yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ukuran baku ini dapat berupa pengalaman individu pada masa lalu atau alternatif hubungan lain yang terbuka baginya. Bila pada masa lalu, seorang individu mengalami hubungan interpersonal yang memuaskan, tingkat perbandingannya turun. Bila seorang gadis pernah berhubungan dengan kawan pria dalam hubungan yang bahagia, ia akan mengukur hubungan interpersonalnya dengan kawan pria lain berdasarkan pengalamannya dengan kawan pria terdahulu. Makin bahagia ia pada hubungan interpersonal sebelumnya, makin tinggi tingkat perbandingannya, berarti makin sukar ia memperoleh hubungan interpersonal yang memuaskan.

 

Pemboleh Ubah , Hubungan pemboleh ubah bebas(IV) dan pemboleh ubah bersandar

Teori pertukaran sosial melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruh. Dalam hubungan tersebut terdapat unsur ganjaran (reward), pengorbanan/kos (cost) dan keuntungan (profit). Ganjaran merupakan segala hal yang diperloleh melalui pengorbanan, pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah imbalan dikurangi oleh pengorbanan. Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antara dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Misalnya, pola-pola perilaku di tempat kerja, percintaan, perkawinan, persahabatan – hanya akan langgeng manakala kalau semua pihak yang terlibat merasa teruntungkan. Jadi perilaku seseorang dimunculkan berdasarkan perhitungannya, akan menguntungkan bagi dirinya, demikian pula sebaliknya jika merugikan maka perilaku tersebut tidak ditampilkan.

Teori ini melihat manusia terlibat dalam aktiviti sosial bagi mendapatkan ganjaran, keuntungan dan meminimumkan kos. Aktiviti-aktiviti seperti pekerjaan, percintaan, perkahwinan, persahabatan akan hanya berterusan jika ia menguntungkan kedua-dua belah pihak.

Proposisi ini secara eksplisit menjelaskan bahawa satu tindakan tertentu akan berulang dilakukan jika ada imbalannya. Proposisi lain yang juga memperkuat proposisi tersebut berbunyi : “Makin tinggi nilai hasil suatu perbuatan bagi seseorang, makin besar pula kemungkinan perbuatan tersebut diulanginya kembali”. Bagi Homans, prinsip dasar pertukaran sosial adalah “distributive justice” – aturan yang mengatakan bahawa sebuah ganjaran harus sebanding dengan kos. Proposisi yang terkenal sehubungan dengan prinsip tersebut berbunyi ” seseorang dalam hubungan pertukaran dengan orang lain akan mengharapkan imbalan yang diterima oleh setiap pihak sebanding dengan pengorbanan yang telah dikeluarkannya – makin tingghi pengorbanan, makin tinggi imbalannya – dan keuntungan yang diterima oleh setiap pihak harus sebanding dengan investasinya – makin tinggi investasi, makin tinggi keuntungan”.

Ganjaran dan kos ialah pemboleh ubah bebas kerana ia merupakan sebab seseuatu kejadian dan akan mempengaruhi pemboleh ubah bersandar iaitu hasil. Ganjaran dan kos dikawal di mana ia akan mempengaruhi hasil iaitu pemboleh ubah bersandar. Sekiranya ganjaran melebihi kos, individu akan mengekalkan dan membangun sesuatu hubungan yang dijalin. Sekiranya ganjaran kurang daripada kos, individu akan membiarkan atau memutuskan hubungan yang dijalin. Dengan perkataan lain, sekiranya apa yang saya dapat lebih daripda apa yang saya bagi, maka, hubungan tersebut akan diteruskan. Sekiranya apa yang saya bagi lebih daripada apa yang saya dapat, maka, hubungan akan diputuskan.

Advertisements